Polityka Prywatności

1.Niniejszy dokument – Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów strony internetowej dostępnej pod adresem www.emerix.pl – (zwanej dalej Stroną Internetową)
2.Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest firma: Emerix Investments Sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Panieńska 14 / 3, Szczecin, NIP: 851 315 90 81, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 0000398899 , zwana dalej Administratorem.
3.Dane Osobowe o których mowa w Polityce Prywatności zbierane przez Administratora za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4.Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której te dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
5.Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.
6.Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających i korzystających ze Strony Internetowej.